• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Наказ Уповноваженого із захисту державної мови
від 14 серпня 2020 р. № 2
Київ
Про затвердження Положення про Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»


н а к а з у ю :


 1. Затвердити Положення про Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Уповноважений                                                                                 Тарас Кремінь


ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Уповноваженого 

із захисту державної мови

від 14 серпня 2020 р. № 2

ПОЛОЖЕННЯ

про Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

1. Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови (далі – Секретаріат) є державним органом, що утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 52 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» для забезпечення діяльності Уповноваженого із захисту державної мови.

2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон), міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами України, актами Уповноваженого із захисту державної мови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Уповноваженого із захисту державної мови (далі – Уповноважений). 

4. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює моніторинг виконання законодавства про державну мову, державних цільових програм забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної;

2) готує пропозиції щодо забезпечення ефективної державної політики, спрямованої на захист державної мови, всебічний розвиток і функціонування державної мови у сферах суспільного життя, визначених Законом, на всій території України, сприяння задоволенню мовних потреб українців, які проживають за межами України, для подання Уповноваженим в установленому порядку Кабінету Міністрів України;

3) реєструє і подає на розгляд Уповноваженому скарги фізичних і юридичних осіб на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, їхніх посадових і службових осіб та працівників, громадських об’єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, їхніх посадових осіб та працівників щодо дотримання вимог законодавства про державну мову, за дорученням Уповноваженого готує аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали, необхідні для розгляду скарг та ухвалення по них рішення в установленому порядку;

4) здійснює підготовку річного публічного звіту про діяльність Уповноваженого і про стан дотримання Закону та інформації про стан виконання рекомендацій Уповноваженого, забезпечує розміщення річного публічного звіту на офіційному веб-сайті Уповноваженого в установленому порядку;

5) забезпечує здійснення Уповноваженим державного контролю та бере участь у здійсненні державного контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форм власності, їхніми посадовими та службовими особами, а також громадськими об’єднаннями, політичними партіями та іншими юридичними особами, їхніми посадовими особами; 

6) готує висновки і рекомендації щодо застосування української мови як державної у тому числі, але не виключно у формі роз’яснень, інформаційно-довідкових, методичних, аналітичних, популяризаційних, друкованої продукції або інших матеріалів, для надання Уповноваженим органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування у тому числі, але не виключно, шляхом проведення семінарів, форумів, засідань за круглим столом, інших публічних заходів; 

7) забезпечує організацію взаємодії Уповноваженого з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, а також іншими державними органами у складі міжвідомчих робочих груп;

8) готує пропозиції щодо внесення змін до законодавства щодо захисту державної мови для подання Уповноваженим в установленому порядку Кабінету Міністрів України;

9) готує пропозиції до висновків про ознаки публічного приниження чи зневажання державної мови в публічних виступах посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб, а також посадових осіб іноземних держав, забезпечує оприлюднення таких висновків в установленому порядку;

10) організовує та здійснює відповідно до законодавства розгляд звернень громадян, запитів на інформацію з питань, пов’язаних із діяльністю Уповноваженого, Секретаріату; 

11) забезпечує організацію прийому громадян;

12) забезпечує організацію взаємодії Уповноваженого з громадськими об’єднаннями, науковими установами, закладами освіти, іншими юридичними особами, міжнародними організаціями у тому числі, але не виключно, шляхом проведення експертних обговорень, засідань за круглим столом, форумів, семінарів, конференцій та інших заходів;

13) забезпечує висвітлення діяльності Уповноваженого у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Уповноваженого, у соціальних мережах;

14) здійснює інші повноваження, необхідні для виконання покладених на Секретаріат завдань. 

5. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;

2) використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації в порядку, визначеному законодавством;

3) залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань науковців і спеціалістів, а також працівників органів державної влади, інших державних органів, місцевого самоврядування, українських та міжнародних експертів;

6. Представники Уповноваженого за результатами здійснення державного контролю за застосуванням державної мови відповідно до закону та за наявності визначених законом підстав складають акти про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, протоколи, оголошують суб’єктам господарювання, що провадять господарську діяльність на території України, попередження та вимогу усунути порушення. 

7. Секретаріат очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Уповноваженим в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу».  

8. Керівник Секретаріату має першого заступника і заступників у кількості згідно зі структурою та штатним розписом. Перший заступник і заступники керівника Секретаріату призначаються на посаду і звільняються з посади Уповноваженим в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу». 

9. Функції керівника державної служби щодо керівника Секретаріату, першого заступника та заступників керівника Секретаріату здійснює Уповноважений. 

10. Керівник Секретаріату:

1) організовує роботу Секретаріату, здійснює загальне керівництво його діяльністю та забезпечує виконання функцій Секретаріату;

2) організовує виконання доручень Уповноваженого;

3) вносить Уповноваженому пропозиції щодо структури Секретаріату;

4) за погодженням з Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис Секретаріату;

5) здійснює повноваження керівника державної служби у Секретаріаті (крім першого заступника та заступників керівника Секретаріату);

6) забезпечує дотримання працівниками Секретаріату Закону України «Про державну службу», законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежної безпеки Секретаріату;

7) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

8) затверджує положення про структурні підрозділи Секретаріату; 

9) видає з питань, що належать до його повноважень, накази, доручення, контролює їх виконання;

10) забезпечує взаємодію Секретаріату та його структурних підрозділів з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами, міжнародними організаціями;

11) представляє Секретаріат у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами, підприємствами, установами, організаціями, міжнародними організаціями в Україні і за її межами; 

12) утворює комісії, робочі та експертні групи, скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

13) несе персональну відповідальність перед Уповноваженим за виконання завдань, покладених на Секретаріат;

14) виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства. 

11. Керівник Секретаріату має право:

1) підпису наказів та інших документів з кадрових, організаційних, матеріально-технічних та розпорядчих питань;

2) першого підпису фінансових та інших документів.

12. У разі відсутності керівника Секретаріату чи неможливості здійснювати ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із заступників відповідно до встановленого керівником Секретаріату розподілу обов’язків. 

13. Гранична чисельність працівників Секретаріату затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура Секретаріату затверджується Уповноваженим. 

14. Керівник, перший заступник, заступники керівника Секретаріату, представники Уповноваженого та інші працівники Секретаріату є державними службовцями. Призначення та звільнення представників Уповноваженого здійснюється Уповноваженим в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу» та з урахуванням вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Інші працівники Секретаріату призначаються на посаду та звільняються з посади в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу».   

15. У своїй діяльності Секретаріат взаємодіє з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Офісом Президента України, Конституційним Судом України, Верховним Судом, вищими спеціалізованими судами України, Офісом Генерального прокурора, іншими органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами, підприємствами, установами, організаціями, міжнародними організаціями.

16. Секретаріат є юридичною особою публічного права, має печатку встановленого зразка, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства. 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux